Spelpedagogiken bakom våra spel

Affärsspel skapar gruppdynamik som inspirerar till lärande. Deltagarna lär sig söka och tillämpa nya kunskaper och att använda dem direkt i praktiken – i spelet. Spelet ger en helhetssyn och struktur i affärsekonomin.
Deltagarna får pröva den egna strategin och besluten i konkurrens med de andra grupperna. Det stimulerar till ett genuint affärstänkande.

Spel ger effektivt och seriöst lärande
Utbildningsspel är uppskattade. Men  det viktiga är att spel ger är en så effektiv pedagogik. Detta av flera skäl.

Aktivt kunskapssökande
I spelet får man själv söka och upptäcka kunskap.

Flerdimensionellt tänkande
Man tvingas ta ställning och fatta beslut på det underlag som finns och samtidigt hantera osäkerhet.

Helhetssyn och sammanhang
I spelets stiliserade värld får man helhetssynen och ser de grundläggande sambanden. Ämnen som upplevs som svåra kan bli spännande när man känner att man behärskar helheten.

Engagemang och intensitet
Spel väcker tävlingsnerven. Det skapar engagemang och intensitet. Affärsspelet förmedlar kunskap genom flera sinnen.

Båda hjärnhalvor aktiveras
Spelet handlar om att leda en affärsverksamhet. Affärstänkande. Komplexa beslut där både hjärnhalvorna behövs.

Magkänslans kunskap
Man upplever framgångar och bakslag i spelet.

Aktivitesbaserat lärande
Spelpedagogiken är aktivitetsbaserat lärande. Därför passar denna pedagogik för alla. Men den är speciellt värdefull för de många som tänker mer praktiskt, intuitivt och andra sätt än teoretiskt.

Det svåra blir spännande
Roligt sätt att lära det som kan ha upplevts som besvärligt. Företagsspel erbjuder tävling, spänning och eftertanke. Det tvingar alla att ta ställning och engagera sig i frågorna. På detta sätt föds nya tankar och invanda tankemönster bryts.

Affärsspel är

  • inspirerande
  • pedahogiskt
  • roligt

… och ett effektivt sätt att lära sig mer